صحافی(چسب گرم،مفتول،فنرپانچ)

دو دستگاه ورق تاکن اشتال سایز 50*70

دو دستگاه ورق تاکن اشتال سایز 60*90

دستگاه چسب گرم 10گیره مجهز به ترتیب کن اتومات 24خانه و سه طرف برش

دستگاه مفتول زنجیره ای ترتیب کن 6 خانه مجهز به سه طرف برش 

دستگاه مفتول ترتیب کن اتومات 5 خانه مجهز به سه طرف برش 

پانچ وفنر نیمه اتومات