خدمات یووی

یووی سیلک ساکورائی 2012 دو ورقی 50*70


پوششUV


(Ultra Viole)در واقـع طیــفی از امــواج الکــترومــغناطیــس

 است که انرژی بالایی داشته و همان چیزی است کــه در

 نور خورشید نیز وجود دارد. از این اشعه برای خشک کردن

 رنگ های چاپ و پوشش های مختلـف استفاده مـیکنند.

آنچه که به نام پوشش UV معروف است درواقع  پوششی

 اســت که تنـــها با اشــــعه UV خشک میشود.

 مـــرکــب و پـوشــش هایی کــه با سیــستم UV خـــشک 

می شوند بدون بو هستند و روی هم نمی چسبد.