صحافی (چسب گرم،مفتول،فنرپانچ)


دو دستگاه ورق تاکن اشتال سایز 50*70
دو دستگاه ورق تاکن اشتال سایز 60*90
دستگاه چسب گرم 10گیره مجهز به ترتیب کن اتومات 24خانه و سه طرف برش
دستگاه مفتول زنجیره ای ترتیب کن 6 خانه مجهز به سه طرف برش
دستگاه مفتول ترتیب کن اتومات 5 خانه مجهز به سه طرف برش
پانچ وفنر نیمه اتومات

  

اطلاعات تماس