خدمات یووی

یووی سیلک ساکورائی 2012 دو ورقی 50*70


پوششUV

(Ultra Viole)در واقـع طیــفی از امــواج الکــترومــغناطیــس است که انرژی بالایی داشته و همان چیزی است کــه در نور خورشید نیز وجود دارد. از این اشعه برای خشک کردن رنگ های چاپ و پوشش های مختلـف استفاده مـیکنند.
آنچه که به نام پوشش UV معروف است درواقع پوششی اســت که تنـــها با اشــــعه UV خشک میشود.
مـــرکــب و پـوشــش هایی کــه با سیــستم UV خـــشک می شوند بدون بو هستند و روی هم نمی چسبد.

  

اطلاعات تماس